Cele promocji

Zadaniem promocji jest przekazanie odbiorcy informacji o konkretnym produkcie lub usłudze i przekonanie go o nich w taki sposób, aby potencjalny klient był skłonny je nabyć bądź polecić. Istotnym jest więc to, aby proces promocyjny był na tyle skuteczny, aby spełniał swoje oczekiwania, dlatego ważne jest określenie jego celów. Na samym początku powinno określić się cele przedsiębiorstwa jako całości, dopiero z nich powinny się ukształtować cele dla poszczególnych działów firmy, takich jak zaopatrzenie i produkcja, kadry, marketing czy działalność rozwojowo-badawcza.

Cele promocji

Różne czynniki decydują o powodzeniu działań promocyjnych. Wpływa na to zarówno charakter rynku oraz jego konkurencyjność, jak i poziom zróżnicowania oferty. Kluczowe znaczenie ma stosunek odbiorców do promowanych dóbr. Korzystny efekt działań marketingowych w dużym stopniu zależy od planów przedsiębiorstwa względem obranego programu promocji. Jego skuteczne opracowanie wymaga od organizacji podjęcia szeregu decyzji opartych na kompleksowych badaniach produktu oraz jego potencjalnej pozycji na rynku. Punktem wyjścia jest w tym przypadku ustalenie najważniejszych celów promocji, z którymi bezpośrednio powiązani są adresaci. Ich precyzyjne określenie znacząco zwiększa efektywność oddziaływania. Pozwala bowiem uniknąć rozproszenia promocji na podmioty, które nie mają dla przedsiębiorstwa znaczenia jako faktyczni lub potencjalni odbiorcy oferty.

Cele promocji powinno się wyodrębniać w odniesieniu do jej najważniejszych elementów. Dotyczy to zarówno sposobów kształtowania oferty, jak i ustalenia ceny czy opracowania optymalnych kanałów dystrybucji.

Efektywna promocja powinna umożliwiać pozyskiwanie odbiorców poprzez:

  1. dostarczenie obecnym i potencjalnym nabywcom argumentów przemawiających za korzyściami zapewnianymi przez produkty i usługi, które satysfakcjonująco zaspokajają ich potrzeby;
  2. wyróżnienie formy i treści oferty przedsiębiorstwa na tle rozwiązań proponowanych przez konkurencję;
  3. upewnienie odbiorców o trafności podejmowanych decyzji oraz emocjonalne zaangażowanie ich w korzystanie z oferty handlowej organizacji.

Podział celów promocji według celów marketingowych

Jeśli chodzi o cele marketingowe, to cele promocji można podzielić na dwie grupy:

  1. cele rodzaju ekonomicznego - wyrażają się one wzrostem sprzedaży produktu promowanego bądź większym jego udziałem w rynku,
  2. cele rodzaju informacyjno-nakłaniającego - polegają one na zmianie opinii potencjalnych nabywców na temat promowanego produktu, przy jednoczesnym tworzeniu wobec marki lojalności.

Podział celów według perspektyw czasowych

Z uwagi na różne horyzonty czasowe cele promocji można podzielić na:

  • długookresowe, strategiczne (np. zwiększenie sprzedaży),
  • średniookresowe, taktyczne (np. zwiększenie w przeciągu roku poziomu znajomości oraz akceptacji usługi lub produktu w poszczególnych segmentach rynku),
  • krótkoterminowe, operacyjne (np. stworzenie konkretnej kampanii promocyjnej).

Celem promocji jest nakłonienie odbiorcy do zakupu usługi bądź towaru. Należy wziąć pod uwagę, że ważnym punktem - pomijając krótkookresową, bezpośrednią promocję danego towaru (bądź całej grupy towarów - jest również promocja przedsiębiorstwa. Może odbywać się ona między innymi poprzez rozpowszechniania firmowego znaku - ona znacznie wpływa na zysk, który osiągany jest przez dłuższy okres czasu. Taką promocję określić można jako proces stopniowy wpływania na odbiorcę, czyli potencjalnego nabywcę towaru.

Źródła:

  • M.P. Murawski "Znaczenie promocji w działalności marketingowej przedsiębiorstwa"