Definicja marketingu

Marketing jest ściśle powiązany z funkcją zbytu towarów przez przedsiębiorstwo. Jest on narzędziem firm, służącym do kształtowania i spełniania oczekiwań odbiorców, przy zachowaniu zysku finansowego producenta. Jednak jaka jest jego szczegółowa definicja?

Czym jest marketing? Definicja marketingu

Definicję w szerokim ujęciu zaproponował Robert Nowacki, posiłkując się sformułowaniem wypracowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu z 1985 roku. Określił on marketing jako "proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług (...)" - w celu spełnienia potrzeb klienta przy satysfakcjonującej wymianie handlowej. Takie ujęcie, obejmujące podstawowe kwestie związane z produktem, ceną, miejscem i środkami promocji, nazywane jest w literaturze przedmiotu jako "marketing-mix".

Z kolei Anna Czubała w "Podstawach marketingu" wyróżniła dwie grupy znaczeniowe pojęcia marketingu - interpretowane klasycznie oraz ukształtowane już we współczesności.

Tradycyjna jego definicja związana jest z utożsamianiem go wyłącznie z czynnościami wspierającymi, takimi jak oddziaływanie na konsumenta, poprzez przekazy reklamowe. W rozumieniu współczesnym przyjmuje się, że marketing jest dążeniem do zaspokojenia potrzeb klienta i "usatysfakcjonowania go" na wielu płaszczyznach. Autorka wskazuje, że takie ujęcie problemu jest trudniejsze do zdefiniowania ze względu na mnogość definicji współczesnego rozumienia marketingu: "funkcjonalny i podmiotowy zakres tak rozumianego marketingu jest jednak wskutek tego trudny do jednoznacznego określenia".

Stąd też zaproponowano kolejny podział tych znaczeń, tym razem jako ujęcia klasycznego oraz szerokiego. Klasyczne spojrzenie na problem współczesnego marketingu będzie wiązało się ze zrównoważonym planowaniem, zarządzaniem i kontrolowaniem wszystkich gałęzi przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na sprzedaż produktów i usług. Szersze ujęcie kładzie większy nacisk na pragnienia kryjące się za potrzebami jednostek oraz na szeroko rozumianą, satysfakcję konsumenta. Philip Kotler uważał, że tak rozumiany marketing może być procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu wymieniane są nie tylko towary, ale i wartości społeczne.

Reklama nie jest już jedynie formą wzmocnienia sprzedaży - dziś wchodzi w znacznie szersze spektrum działań i narzędzi. Przemiany rynkowe i proces globalizacji spowodował, że produkcja towarów nabrała na tempie. W związku z tym firmy musiały zacząć poszukiwać nowych rozwiązań, związanych z koniecznością upłynnienia zalegających towarów - i tak zrodził się marketing, który jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.