Makrootoczenie przedsiębiorstwa

Jednym z istotniejszych elementów, które brane są pod uwagę przy wprowadzaniu firmy na rynek bądź w trakcie jej funkcjonowania jest makrootoczenie przedsiębiorstwa, określane również mianem otoczenia ogólnego.

Makrootoczenie przedsiębiorstwa - jest to zbiór elementów zewnętrznych, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są to konsekwencje, które wynikają z działania firmy w określonym regionie i kraju. Czynnikami takimi są między innymi kraj, region, polityka, prawo czy strefa klimatyczna.

Segmenty makrootoczenia

Makrootoczenie przedsiębiorstwa jest czynnikiem silnie oddziałującym na jego możliwości. To ono narzuca zjawiska, które przedsiębiorstwo powinno znać i przewidywać. Każda firma powinna mieć na uwadze wszelkie szanse i zagrożenia, które znajdują się w makrootoczeniu.

Naturalne
W jego skład wchodzą związki firmy z otoczeniem, które powstają w wyniku procesu produkcji usług bądź towarów oraz energia i materiały, które niezbędne są do ich wykonania oraz odpadowe produkty, które pozostają po wytworzeniu produktu. Z uwagi na zmniejszanie się zasobów naturalnych surowców, wytwarzanie nowych produktów staje się coraz trudniejsze. Istotnym jest, że coraz ważniejszym punktem jest ekologia oraz związane z tym oczekiwania nabywców.

Ekonomiczne
Zależy przede wszystkim od możliwości konsumentów oraz od tego, w jaki sposób są wydawane ich pieniądze. Wszystko uzależnione jest od cen, dochodów konsumentów, ich oszczędności oraz możliwości zaciągnięcia kredytu. Innymi czynnikami wpływającymi na ekonomiczne otoczenie są między innymi: wysokość bezrobocia, inflacja, kursy walut czy nawet zadłużenie kraju.

Demograficzne
Ważną kwestią, która kształtuje zapotrzebowania na towary i usługi jest demografia, czyli gęstość zaludnienia, wielkość danej populacji, wiek, płeć oraz rasa społeczeństwa. Dodatkowo społeczeństwo dzieli się na generacje, z których każda ma inne zapotrzebowanie. Dla przedsiębiorstwa znaczące są zmiany, które wywołują długoterminowe skutki, jak np. migracje czy powstawanie nowych grup w społeczeństwie.

Technologiczne
Zmiany technologiczne wbrew pozorom mogą mieć ogromne znaczenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mogę spowodować upadek firmy lub wręcz przeciwnie wpłynąć na rozwój nowych. Postęp technologiczny może okazać się niejako bronią w walce z konkurencją. Jednak w przypadku braku zainteresowania postępem technologicznym może bardzo szybko stać się problemem dla danej firmy.

Polityczno-prawne
Są to przede wszystkim prawne regulacje w państwie, w którym działa przedsiębiorstwo, ale również międzynarodowe regulacje, np. Unii Europejskiej. Wpływ na firmy mają w znacznej mierze instytucje rządowe. W przypadku prawa międzynarodowego ogromne znaczenie mają przepisy związane z cłem bądź regulacje, które dotyczą atmosfery.

Międzynarodowe
Jest to segment, który można definiować jako relacje pomiędzy czynnikami znajdującymi się w kraju a tymi, co znajdują się poza nim. Dotyczy to przede wszystkim reguł i przyjętych norm w innym kraju. Rozwój małych (czy też dużych) firm ograniczają wszelkiego rodzaju restrykcje oraz sankcje. W takich wypadkach dramatycznie zmienia się konkurencja i zakres współpracy międzynarodowej.

Socjokulturowe

Obejmują kwestie wykształcenia, mobilności i postawy wobec czasu wolnego wśród społeczeństwa. Dotyczą kwestii demograficznych, włącznie z gęstością zaludnienia, tempem przyrostu naturalnego i strukturą gospodarstw domowych. Uwzględniają wielkości i strukturę kraju według płci i wieku mieszkańców. Czynniki te dotyczą również tradycji danego państwa, zróżnicowania kulturowego na jego obszarze oraz przestrzegania norm moralnych i etycznych przez społeczeństwo.

Źródła: